Splošni pogoji poslovanja spletne strani aforum.si

 

 

 

Splošne določbe

 

 

1. Predmet urejanja

 

Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje ponujenega blaga ter dajanja, sprejemanja in izvedbo naročil za opravljanje storitev med uporabnikom in ponudnikom preko spletne strani www.aforum.si, ki jo upravlja podjetje Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: podjetje oz. ponudnik oz. upravljavec).

 

Uporabnik je oseba, ki uporablja našo spletno stran in v primeru nakupa ali dajanja naročil, kupec oziroma naročnik.

 

 

2. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

 

Določbe splošnih pogojev poslovanja veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter druga področja, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

 

V primeru, da se spremeni veljavna zakonodaja, ki ureja ta področja in da zaradi sprememb posamezna določba teh splošnih pogojev poslovanja postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev poslovanja.

 

Podjetje Aforum d.o.o. ima pravico do dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev poslovanja, pri čemer vsaka dopolnitev ali sprememba postane veljavna v trenutku, ko je objavljena na spletni strani www.aforum.si. Šteje se, da se uporabnik spletne strani strinja z dopolnitvami ali spremembami, v kolikor po njihovi objavi nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

 

 

3. Odgovornost za vsebino in delovanje spletne strani

 

Ponudnik oziroma upravljalec bo po svojih najboljših močeh skušal zagotavljati skladnost in ažurnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani (npr.: identiteta podjetja, kontaktni naslov, osebe in telefonske številke, bistvene značilnosti blaga, dostopnost izdelkov in storitev, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila, veljavnost ponudbe, …). Kljub temu pa se lahko karakteristike izdelkov ter zaloga spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takšnem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o eventualnih spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

 

Ponudnik pri objavi blaga in storitev ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in zgolj informativni prikaz blaga in storitev.

 

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

 

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

 

Podjetje Aforum d.o.o. ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

 

Na spletnem mestu www.aforum.si nekatere spletne povezave vodijo tudi na nekatere druge spletne strani, ki jih ne upravlja podjetje Aforum d.o.o. in tudi ne preverja njihove vsebine. Podjetje navaja te povezave zgolj kot informacijo uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo uradne ponudbe ali odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med podjetjem Aforum d.o.o. in med upravljavci teh povezanih spletnih strani.

 

 

4. Odgovornost uporabnika

 

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje. Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

 

Šteje se, da uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

 

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

 

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.

 

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

 

5. Varstvo osebnih podatkov

 

 a) Splošno

 

Podjetje Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: podjetje oz. ponudnik oz. upravljavec osebnih podatkov) ceni zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani www.aforum.si, zato se zavezuje k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh pridobljenih osebnih podatkov potrošnika oziroma uporabnika v skladu z določili veljavne evropske in slovenske zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov in varstva potrošnikov. Hkrati pa njihove podatke skrbno varuje tudi pred vdorom tretjih oseb, kar uporabnikom zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom. 

 

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Upravljavec zagotavlja, da bodo vsi pridobljeni osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi uporabnik oziroma potrošnik izrecno soglaša. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa se lahko prekliče na isti način, kot je bilo podano. V primeru, da se osebnih podatkov ne posreduje ali oziroma v kolikor se soglasje prekliče, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

 

Vsak uporabnik oziroma potrošnik ima s svojimi osebnimi podatki:

   • pravico do dostopa do podatkov,
   • pravico do popravka,
   • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
   • pravico do omejitve obdelave,
   • pravico do ugovora
   • ter pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljavca na elektronski naslov info@aforum.si.

Če pa morebiti menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.

 

b) Osebni podatki ki jih zbiramo

 

Ponudnik za potrebe opravljanja svojih storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove osebne podatke:

   • ime in priimek,
   • naslov in kraj bivanja ter naslov za dostavo,
   • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
   • kontaktno telefonsko številko,
   • državo bivanja,
   • geslo v šifrirani obliki,
   • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini,
   • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu,
   • IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta,
   • čas in datum registracije,
   • arhiv komunikacije,
   • podatke o vsebini naročila.

 

c) Zaupnost in ravnanje s podatki

 

Ponudnik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, zaradi česar se ponudnik zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih na kakršnikoli način pridobi od uporabnika (preko spletne strani, po elektronski pošti, preko telefona, ipd.) v skladu z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo. Hkrati so vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov,  seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov. Prav tako so te osebe dolžne upoštevati ta določila o varstvu osebnih podatkov potrošnikov in vseh drugih uporabnikov spletne strani www.aforum.si. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

 

Vsi pridobljeni podatki (podatke o nakupih in drugi posredovani osebni podatki) bodo obravnavani tajno in izključno uporabljeni za namene obveščanja o ugodnostih ob posebnih priložmostih ter za pošiljanje drugega informativnega gradiva, pošiljanja prilagojenih ponudb, računov v zvezi z prodajo in pošiljanjem blaga ali opravljanja storitev preko e-pošte, SMS/MMS/Viber sporočil, telefonskih klicev in preko navadne pošte. Ti podatki bodo hkrati uporabljeni za statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletne strani in za ostale potrebe poslovnega komuniciranja in po potrebi tudi za prilagajanje spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords, ipd.) z namenom predstavitve vseh storitev podjetja in dodatne ponudbe. V okviru priprave prilagojene ponudbe se izvaja segmentacija na podlagi zgoraj opredeljenih podatkov, podatkov o obiskanih spletnih straneh ponudnika (če se je posameznik ob obisku spletne strani s tem strinjal) in opravljenih nakupih. 

Podatki za ta namen se obdelujejo do preklica privoljenja oziroma dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter po tem izbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.

 

Podjetje Aforum d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani www.aforum.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Podjetje Aforum d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov.

 

Varnost nakupa ponudnik zagotavlja tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov. Vnašanje osebnih podatkov in podatkov za plačilo poteka preko varnega spletnega obrazca, zaščitenega z enakimi ali podobnimi šifrirnimi mehanizmi, kot jih uporabljajo banke in druge zaupanja vredne institucije.

Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik ponudnika prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke uporabnikov spletne trgovine.

 

č) Soglasje za obdelavo in hrambo osebnih podatkov

 

Uporabnik spletnega mesta www.aforum.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka ali naročila za opravljanje storitev in s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, naslov in kraj bivanja ter naslov za dostavo, naslov elektronske pošte (uporabniško ime), kontaktna telefonska številka, država bivanja, geslo v šifrirani obliki, drugi podatki, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini ali naknadno prostovoljno doda v svoj profil, IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta, čas in datum registracije, arhiv komunikacije in podatke o vsebini naročila.

 

Vsak uporabnik pri nakupu v spletni trgovini ponudnika z označitvijo praznega polja podaja izrecno privolitev, da lahko ponudnik kot upravljavec zbirk osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, ki mu jih je posredoval, in sicer za namene: internetne prodaje, dostave blaga ali izvedbe storitev, oglaševanja, statističnih obdelav podatkov, telefonskega, osebnega in pisnega anketiranja, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika, izgradnje baze CRM, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja. Pri nakupu v spletni trgovini uporabnik poda izrecno soglasje, da lahko ponudnik za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o uporabniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s kupcem. Podjetje bo pridobljene podatke varovalo ter preprečevalo njihove kršitve in zlorabo, vse v skladu z veljavno zakonodajo. Osebni podatki bodo tako uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje in za opravljanje storitev, ki jih podjetje ponuja.

 

Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu ali naročilu za opravljanje storitev. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter obvestil o mesečnih akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Uporabnik lahko prav tako zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež družbe Aforum d.o.o. ali na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljavca na elektronski naslov info@aforum.si.

 

Uporabnik z označitvijo praznega polja hkrati potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika. Preklic lahko pošlje po e-pošti na elektronski naslov info@aforum.si, po pošti na naslov ponudnika ali z uporabo posebnega kontaktnega obrazca na strani www.aforum.si. Odjava je možna tudi s klikom na povezavo, ki bo prikazana ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil. Vsakršne spremembe osebnih podatkov lahko uporabnik popravi v svojem uporabniškem profilu ali pa jih ponudniku pošlje po e-pošti na elektronski naslov info@aforum.si ali jih sporoči na telefonsko številko 040/845-145. Pri vsakokratnem dostopu do spletne strani podjetja se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) samodejno beležijo. Te informacije ponudnik uporablja za merjenje priljubljenosti svoje spletne strani in izboljševanje kakovosti vsebin in uporabnosti.

Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov hranil samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo, vse v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. Uporabnik lahko svojo registracijo iz spletne trgovine prekliče tako, da preklic registracije sporoči pisno na elektronski naslov info@aforum.si. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik ponudniku poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

 

 

6. Varstvo otrok

 

Ponudnik se v skladu z dobro vero in poštenjem zavezuje, da ne bo brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnika otroka, obdeloval nikakršnih osebnih podatkov oziroma odobril nakupa ali dajanja naročil za opravljanje storitev osebi, za katero sumi, da ni dopolnila 14. let.

 

 

7. Način poslovanja in komuniciranja

 

Podjetje Aforum d.o.o. posluje tako z fizičnimi  kot tudi pravnimi osebami ter samostojnim podjetnikom posameznikom.

 

Naročila za nakup blaga ali opravljanje storitev se lahko zraven sprejemanja naročil preko spletne strani, sprejemajo prav tako preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali preko drugih sredstev komuniciranja. V primeru oddaje naročila s klicem na telefonsko številko za naročanje (040/845-145), še mora kupec z jasnimi besedami (npr.: potrjujem naročilo,...) tudi pisno potrditi e-mail sporočilo o naročilu, ki je kupcu posredovano ob oddaji naročila. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, bremeni kupca za klice na telefonsko številko podjetja le osnovna cena telefonskega pogovora, ki mu jo zaračunava telekomunikacijski operater uporabnika po vsakokratnem veljavnem ceniku.

 

Za morebitne nejasnosti v zvezi z izpolnjevanjem pogodbe se smeta prodajalec kot kupec preko sredstev komuniciranja ves čas obrniti drug na drugega.

 

 

Ponudba, cene in plačilo

 

 

1. Veljavnost ponudbe in cene

 

Objavljene ponudbe veljajo do razprodaje zalog.

 

Vse cene so v EUR in vključujejo 22% DDV. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno. Objavljene cene s strani podjetja Aforum d.o.o. veljajo v času, ko kupec potrdi naročilo v spletni trgovini.

 

Roki veljavnosti akcije in posebnih popustov so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo. 

 

 

2. Način plačila

 

Možnosti plačila ob nakupu oziroma naročilu izdelkov v spletni trgovini so naslednje:

 

 

a) PO PREDRAČUNU

 

Če se kupec oziroma naročnik odloči za plačilo po predračunu, mu bo ponudnik na elektronski naslov poslal predračun z vsemi podatki. Po prejemu sredstev na poslovni račun ponudnika  pa bo blago poslano na naročnikov naslov za dostavo.

 

b) PO POVZETJU

 

Če se kupec oziroma naročnik odloči za plačilo po povzetju, mu bo ponudnik poslal naročeno blago z odkupnino ob prevzemu. V odkupnino bo všteta cena blaga z morebitno poštnino. Blago bo iz strani dostavne službe izročeno, ko bo naročnik plačal na paketu naveden znesek odkupnine.

Dodatnih stroškov pri plačilu odkupnine ni!

 

c) Z MONETO

 

Kupec oziroma naročnik lahko pri plačilu izbere opcijo plačilo z Moneto. Plačila se izvedejo v skladu s splošnimi pogoji Monetinega spletnega portala.

 

č) PREKO PLAČILNEGA SISTEMA PAYPAL

 

Kupec oziroma naročnik lahko pri plačilu izbere opcijo plačilo preko plačilenga sistema PayPal. Plačila se izvedejo v skladu s splošnimi pogoji PayPal-ovega spletnega portala.

 

 

Postopek nakupa oz. naročila in sklenitev pogodbe

 

 

1. Registracija

 

Ob nakupu izdelka oziroma oddaji naročila v spletni trgovini www.aforum.sini potrebna registracija uporabnika. Uporabnik pa se lahko kljub temu pred nakupom registrira, na podlagi česar pridobi svoje uporabniško ime in geslo za morebitno kasnejšo uporabo.

 

 

2. Postopek nakupa oziroma naročila

 

 

2.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

 

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

- prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun; Nudimo tudi možnost izpeljave naročila kot GOST brez potrebne registracije.

- iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;

- izbor izdelka za nakup;

- dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;

- določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;

- pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z 22% obračunanim davkom. Veljajo cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila.

- izbor načina dostave izdelka;

- izbor načina plačila;

- pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter

- potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

 

 

2.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

 

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

- vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;

- vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;

- spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;

- odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter

 

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

- spreminja izbrani način dostave izdelka;

- spreminja izbrani način plačila ter

- pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

 

 

2.3. Naročilo sprejeto

 

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

 

 

2.4. Naročilo potrjeno

 

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročila le to pregleda in izdelke ki so na zalogi odpremi. V primeru da izdelka trenutno ni na zalogi pa trgovec preveri dobavljivost naročenih izdelkov in kupca obvesti o predvidenem roku dobave. V kolikor je za kupca ta rok nesprejemljiv, mu bo trgovec omogočil preklic naročila in mu vrnil vsa morebitno opravljena plačila.Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko.

 

 

2.5. Blago odpremljeno

 

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti ali telefonu obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

 

 

3. Sklenitev in izpolnitev pogodbe

 

Kupoprodajna pogodba je sklenjena v trenutku oddaje naročila.

 

V kolikor kupec za naročeni izdelek ne prejme računa ali potrdila po pošti, preko elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, je o tem dolžan nemudoma obvestiti prodajalca.

 

Podjetje mora svojo obveznost iz prodajne pogodbe izpolniti v roku 30 dni od prejema naročila, razen če sta se z kupcem dogovorila drugače.

 

V kolikor ponudnik svojih obveznosti ne more izpolniti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bo nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila.

 

 

4. Račun in shranjevanje pogodbe

 

Račun se kupcu oziroma naročniku izda v pisni obliki in posreduje hkrati z dostavo blaga.

Hkrati podjetje Aforum d.o.o. hrani vse izdane račune oziroma sklenjene pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo minimalno 10 let od dneva izdaje računa oziroma sklenitve pogodbe. Kupec oziroma naročnik lahko v navedenem obdobju zahteva kopijo računa oziroma med njima sklenjene pogodbe, in sicer tako, da zahtevek pošlje na elektronski naslov podjetja. Po ugotovitvi istovetnosti podatkov, bo podjetje kupcu oziroma naročniku brezplačno na elektronski naslov posredovalo kopijo računa oziroma med njima sklenjene pogodbe.

 

 

Dobavni roki

 

 

Naročila oddana od ponedeljka do petka do 16 ure bodo načeloma odposlana še isti dan, razen v primeru izrednih in nepredvidljivih dogodkov. V takšnem primeru bo prodajalec obvestil kupca oziroma naročnika. Pri dostavi sodelujemo s Pošto Slovenije d.o.o., ki zagotavlja hitro in zanesljivo dostavo paketov, tako da je pošiljka dostavljena naslovniku praviloma naslednji delovni dan po odpremi. Po želji kupca oziroma naročnika je možna dostava tudi preko dostavne službe GLS d.o.o..

 

Šteto od dneva oddaje naročila so dobavni roki za naročeno blago naslednji:
- 1 do 3 dni, če je blago v našem skladišču
- 3 do 10 dni, če je blago v našem nemškem skladišču.

V primeru, da kupec naročenega blaga ne prejme v tem roku, nas lahko obvesti na elektronski naslov  info@aforum.si.

 

Dobava se najprej izvrši kupcu, ki je prvi naročil izdelek.

 

V kolikor blago ni več na zalogi bo prodajalec o tem obvestil kupca in javil predvideni rok dobave oziroma v primeru, da blaga ni več možno dobaviti, bo prodajalec omogočil kupcu oziroma naročniku preklic naročila in mu bo hkrati vrnil vsa morebitno izvedena plačila.

 

 

Dostava, osebni prevzem in stroški

 

 

1. Dostava in osebni prevzem

 

 

1.1. Dostava

 

1.1.1. Dostavna služba

 

Dostava na naslove v Republiki Sloveniji se primarno izvrši preko Pošte Slovenije d.o.o. oziroma katere druge dostavne službe, v kolikor je le ta učinkovitejša, vendar prodajalec ne odgovarja za morebitne zamude s strani dostavljalca.

Po predhodnem dogovoru in na željo oziroma s strinjanjem kupca, je dostava možna tudi preko podjetja GLS d.o.o.. Kupec, ki želi dostavo preko podjetja GLS d.o.o., svojo željo zapiše v opombo k naročilu.

 

 

1.1.2. Obvestilo o dostavi in rok za prevzem

 

Kupec bo s strani Pošte Slovenije d.o.o., na v naročilu navedeni e-mail naslov in navedeno telefonsko številko:

- prejel obvestilo  o sprejemu pošiljke v prenos in

- o predvidenem datumu dostave.

 

Kupec je pošiljko dolžan prevzeti najkasneje v roku 15 dneh od dneva, ko je bil obveščen o njenem prispetju. V nasprotnem primeru, se pošiljka vrne nazaj k pošiljatelju, pri čemer nastanejo dodatni stroški vračanja pošiljke v vrednosti 2,32€. V primeru, da kupec iz neopravičljivih razlogov ne prevzame naročnega blaga in se posledično temu pošiljka vrne nazaj na pošiljateljev naslov, mu bo podjetje zaradi tega nastalih stroškov zaračunalo strošek vračanja neopravičeno ne prevzete pošiljke v vrednosti 2,32€. Račun za plačilo stroška ne prevzete pošiljke bo prodajalec poslal na v naročilu navedeni e-naslov.

Prodajalec bo na željo kupca ponovno poslal naročeno blago, vendar samo po predhodnem plačilu ponovnega pošiljanja in stroškov nastalih zaradi ne prevzema. 

 

 

1.2. Osebni prevzem

 

Po predhodnem dogovoru je možen tudi osebni prevzem v:

Mariboru,

Lenartu (sedež podjetja Aforum d.o.o.)

Murski Soboti.

 

Pri osebnem prevzemu je kupec oziroma naročnik dolžan izdelek takoj pregledati in ugovarjati morebitnim napakam. Pri osebnem prevzemu kupec ne plača stroškov dostave.

 

 

1.3. Dostava v tujino oziroma izven Republike Slovenije

 

V kolikor bi kupec izrazil željo, da se mu naročen artikel pošlje na naslov izven Republike Slovenije, mu bo podjetje individualno poiskalo najhitrejšega in najugodnejšega ponudnika za prenos pošiljk. Podjetje bo takšne pošiljke odposlalo šele po odobritvi kupca o izbiri in ceni pošiljke.

 

 

2. Stroški dostave

 

Strošek dostave v vrednosti 2,90€ v celoti bremeni kupca, razen v primeru nakupa nad 49,95 eur, ko stroške dostave krije prodajalec. Stroški dostave se prav tako ne zaračunajo v primeru osebnega prevzema.

V primeru plačila po povzetju, bo prodajalec poslal pošiljko z zahtevkom "odkupnina brez naloga", kar pomeni, da kupec poravna v naročilu navedeni znesek za odkupnino in pri tem nima nobenih dodatnih stroškov ali provizij.

 

 

3. Poškodbe pri transportu

 

Pri prevzemu je kupec dolžan pregledati pošiljko. V primeru fizičnih poškodb ali pa da manjka njena vsebina in pošiljka kaže znake odprtja, je kupec dolžan celotno pošiljko reklamirati pri dostavljalcu, ki je dolžan reklamacijo rešiti na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost.

 

 

Odstop od pogodbe in vračilo ali menjava blaga

 

 

1. Pravica do odstopa od pogodbe

 

Kupcu pripada pravica, da v 14 dneh prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da mi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po prevzemu blaga.

 

 

2. Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe

 

 

2.1. Odstop in vračilo artikla

 

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe ali sporočilo z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, je kupec dolžan poslati na sedež podjetja (Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah) ali na kontaktni elektronski naslov info@aforum.si.

 

Po obvestilu mora kupec prejeto blago v 14 dneh vrniti podjetju. Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. Priložena pa mora biti prav tako kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe.

 

Kupec sam nosi breme nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti in neposreden strošek vračila blaga.

 

 

2.2. Odstop in vračilo artikla z namenom menjave artikla

 

V primeru menjave kupljenega artikla, kupec izpolni obrazec za menjavo artikla ter ga skupaj z artiklom pošlje na sedež podjetja (Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah).

 

Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. Priložena pa mora biti prav tako kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe.

 

Kupec sam nosi breme nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi zamenjati in neposreden strošek vračila blaga. Pošiljke z odkupnino, s strani podjetja ne bodo sprejete.

 

 

3. Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

 

 

3.1. Vračilo artikla

 

V primeru odstopa od pogodbe bo podjetje kupcu vrnilo vsa opravljena plačila najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

 
V primeru, da pa je do odstopa od pogodbe prišlo zaradi neopravičenega ne prevzema pošiljke in je pri tem kupec že plačal kupnino za naročeno blago, mu bo prodajalec vrnil predhodno opravljeno plačilo zmanjšano za znesek stroška vračanja ne prevzete pošiljke v vrednosti 2,32€.

 

3.2. Vračilo artikla zaradi menjave

 

V primeru, da je kupnina za nov artikel nižja od prvotno plačanega artikla ali pa da vrnjenega artikla ni možno menjati, bo podjetje nakazalo (delno oziroma celotno) kupnino za vrnjen artikel, na v obrazcu za menjavo artikla navedeni kupčev transakcijski račun.

V primeru, pa da je kupnina za nov artikel višja od prvotno plačanega artikla, pa bo podjetje upoštevalo v obrazcu za menjavo artikla označeno željo kupca, da bo preostanek kupnine na novem računu poravnal po povzetju ali po predračunu na transakcijski račun podjetja.

 

 

4. Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe in vračila ali menjave kupljenega blaga

 

Kupec oziroma naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe in vračila ali menjave kupljenega blaga v primeru individualiziranega izdelka, kot na primer kakršnikoli izdelek z gravuro, ki je bil izdelan po in v skladu z naročilom kupca. Izjema od tega je le napaka podjetja, kot na primer napačen datum, ime... kot v oddanem naročilu.

 

 

Garancija, odgovornost za stvarne napake in druge pritožbe

 

 

1. Garancija

 

 

Izdelek ima garancijo od proizvajalca, če je tako navedeno na računu, ki se kupcu posreduje hkrati z izdelkom.

 

Kupec uveljavlja zahtevek iz naslova garancije neposredno pri prodajalcu izdelka v roku enega do dveh let od izdaje računa, pod pogoji, ki so določeni s priloženo garancijo in s temi splošnimi pogoji. Garancija se upošteva v primeru, da je le ta pravilno in v celoti izpolnjena ter podpisana s strani prodajalca. Prodajalec jamči kupcu, da bo izdelek brezplačno popravil, če bo do napake prišlo po krivdi proizvajalca. Vendar v primeru, da prodajalec ugotovi, da je do napake prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca (kot je malomarno ravnanje z izdelkom, vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka, popravil s strani nepooblaščene osebe, mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe…), zaradi česar je garancijski zahtevek neupravičen, mu bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

 

Napaka bo s strani proizvajalca odpravljena v roku 45 dni, če pa to ne bo mogoče, bo izdelek nadomeščen z enakim novim brezhibnim izdelkom ali pa bo kupcu vrnil denar. Garancijska doba se podaljša za čas, ko je bil izdelek v popravilu.

 

Garancija ne velja v primeru:

- poškodb ohišja (gumbi vključeni);

- poškodb ohišja in pasu (razjedenost) nastalih zaradi zunanjih vplivov (potenje, deodoranti, voda);

- počenega stekla;

- izpada vstavljenih kamnov;

- izpraznjene baterije;

- poškodb nastalih zaradi nepravilnega ravnanja in nepazljivosti.

 

Za uveljavljanje zahtevka iz naslova garancije, kupec enostavno izpolni obrazec za vračilo artikla za uveljavljanje garancije, ter ga skupaj z artiklom in kopijo računa ter garancijskega lista pošlje na naslov Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Priporočamo pa, da kupec pred vrnitvijo artikla svojo namero sporoči podjetju na elektronski naslov, da se bo lahko garancijski zahtevek rešil v najkrajšem možnem času.

 

Kupec sam nosi breme nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja artikla, za katerega želi uveljavljati zahtevek iz naslova garancije in neposreden strošek vračila blaga. Pošiljke z odkupnino, s strani podjetja ne bodo sprejete.

 

 

2. Odgovornost podjetja za stvarne napake

 

V skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov je napaka stvarna,:

- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

- če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Za spletne nakupe lahko kupec oziroma naročnik, ki je potrošnik v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake v roku dveh let, odkar je bil izdelek izročen, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. Kupec oziroma naročnik lahko uveljavlja pravice iz naslova stvarnih napak:

- če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in

- v obvestilu o napaki natančneje opiše napako in prodajalcu omogoči, da stvar pregleda ter

- obvestilo o napaki ali sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa ga preda zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

 

Kupec oziroma naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: 

- odpravi napako na blagu ali 

- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 

- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 

- vrne plačani znesek.

 

Za uveljavljanje zahtevka iz naslova stvarne napake, kupec enostavno izpolni obrazec za vračilo artikla za stvarne napake, ter ga skupaj z artiklom in kopijo računa pošlje na naslov Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Priporočamo pa, da kupec pred vrnitvijo artikla svojo namero sporoči podjetju na elektronski naslov, da se bo lahko zahtevek uveljavljanja rešil v najkrajšem možnem času.

 

Kupec sam nosi breme nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja artikla, za katerega želi uveljavljati zahtevek iz naslova stvarne napake in neposreden strošek vračila blaga. Pošiljke z odkupnino, s strani podjetja ne bodo sprejete.

 

 

3. Druge pritožbe

 

V primeru morebitnih drugih pritožb lahko vsaka zainteresirana oseba pokliče na telefonsko številko 040/845-145 ali pa piše na elektronski naslov info@aforum.si oziroma po pošti na naslov Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Podjetje bo na pritožbo odgovorilo v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku petih delovnih dni šteto od prejema pritožbe.

 

 

Končne določbe

 

 

1. Avtorske pravice

 

Spletno mesto www.aforum.si je avtorsko zaščiteno in je v lasti družbe Aforum d.o.o.. 

 

 

2. Reševanje sporov

 

Podjetje Aforum d.o.o.  spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, zaradi česar se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določitve osebe, s katero se, v primeru težav, kupec oziroma naročnik lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo in sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo ter ga hkrati vseskozi obveščalo o poteku postopka. Podjetje se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si podjetje prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

V skladu z določbo 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, podjetje Aforum d.o.o. v teh splošnih pogojih poslovnja obvešča, da trenutno ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga lahko potrošnik sproži v skladu z določbami navedenga zakona. Vskladu s 4. odstavkom istega člena podjetje Aforum d.o.o. objavlja elektronsko povezavo na platformo za SRPS tukaj.

 

V kolikor morebitnega spora, kljub vsem prizadevanjem za mirno ureditev spora med uporabnikom in ponudnikom storitev, ne bi bilo možno rešiti mirno in sporazumno, je za medsebojne spore pristojno sodišče v Lenart-u.

 

 

V Lenart-u, dne 24.05.2018